ประวัติ ทนายวิรัช หวังปิติพาณิชย์

ประวัติ ทนายวิรัช หวังปิติพาณิชย์

ประวัติ การศึกษา

🔵Deliberations for Social Change Harvard law school, Harvard university

🔵ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

🔵ปริญญาโท  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🔵ปริญญาตรี  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🔵ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

🔵ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

🔵ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการขาย  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

🔵มัธยมศึกษา   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

🔵ประถมศึกษา โรงเรียนไตรรัตน์ศึกษา

ประวัติ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

🟢ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ  ออกโดยสภาทนายความ

🟢ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ออกโดยคุรุสภา

🟢ใบอนุญาตให้เป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ออกโดยสภาทนายความ

🟢ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย  ออกโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประวัติ การสอนและการบรรยาย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติ การทำงาน

ธนาคารกรุงเทพฯ พณิชยการ จำกัด (มหาชน)

องค์การสะพานปลา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานกฎหมาย วิรัช หวังปิติพาณิชย์

▼ ติดตามผมออนไลน์ได้ที่นี่:

► Website –https://www.tanaiwirat.com/

=====

▼ สนใจผลงานต่างๆ ราคาพิเศษ มาได้ที่ inbox page:

► Facebook: http://m.me/tanaiwiratdotcom

=====

▼ สนใจผลงาน ในรูปแบบต่างๆ ได้ที่:

►สมัครสมาชิกปรึกษากฎหมายรายปี (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►ปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์ (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►ศูนย์จัดการมรดก (สอบถามได้)https://goo.gl/BeprPy

►Notary public (สอบถามได้) https://goo.gl/BeprPy

►พ็อคเก็ตบุ๊ค กฎหมายหลายรส 2 https://goo.gl/BeprPy

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: OFFICE : 0812585681